Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

KOMUNIKAT

o treningowym uruchomieniu syren alarmowych

w dniu 10 kwietnia 2021 r. o godz. 08:41

Zarządzenie Nr 34/2021

Burmistrza Bornego Sulinowa

z dnia 9 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie oraz jednostkach OSP Gminy Borne Sulinowo w dniu  10 kwietnia 2021 r. o godz. 08:41.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów  wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ustalam termin treningu uruchamiania syren alarmowych na dzień
10 kwietnia 2021 r. – rozpoczęcie na godzinę 08:41.

2. Czas trwania pracy syren – 3 minuty.

3. Treningowe uruchomienie syren alarmowych obejmuje syrenę w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, w OSP Łubowo oraz w OSP Juchowo.

§ 2. Ogłoszenie o terminie i miejscu planowanego wykorzystania sygnałów alarmowych w ramach treningu zostanie zamieszczone na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borne Sulinowo, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie oraz przekazane do publicznej wiadomości mieszkańcom Gminy Borne Sulinowo w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty
z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                 Burmistrz Bornego Sulinowa

                                                     Dorota Chrzanowska


KOMUNIKAT
w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Bornem SulinowieBurmistrz Bornego Sulinowa zwraca się z prośbą do potencjalnych klientów, aby w najbliższych dniach
wizyty w Urzędzie Miejskim ograniczyć do niezbędnego minimum.

Jeśli tylko istnieje taka możliwość, prosimy o załatwianie spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie.

1.    W przypadku spraw pilnych i niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt z sekretariatem pod nr tel. 94 37 34 125
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@bornesulinowo.pl

2.    Wszystkie pisma w wersji papierowej można przekazywać osobiście do specjalnie przygotowanej urny,
która znajduje się w bocznym wejściu do Urzędu (od strony al. Niepodległości), bez potwierdzenia zwrotnego.

3.    Rejestracja aktów zgonu następuje po wcześniejszym kontakcie z USC pod nr tel. 94 373 41 22
lub mailowo: usc@bornesulinowo.pl

W związku z przeciwdziałaniem COVID-19 Burmistrz Bornego Sulinowa wprowadza z dniem 12 października 2020 r.
do odwołania działania zapobiegające sytuacjom gromadzenia się osób w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie.

Petenci będą obsługiwani pojedynczo. Chcąc wejść do Urzędu należy dzwonić dzwonkiem znajdującym się po prawej
stronie drzwi.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość w tej wyjątkowej sytuacji.


Informacje dla mieszkańców Bornego Sulinowa w związku ze zmianą nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego na ulicę Targową


 

 

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE

REGON: 000543108

Należności z tytułu podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe podane w decyzjach wymiaru podatku i informacjach o wysokości opłat.

Pozostałe należności można wpłacać na konto główne: 

PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001
Do ewidencji wadiów dotyczących przetargów przeprowadzanych zarówno przez Gminę Borne Sulinowo jak i Urząd Miejski w Bornem Sulinowie służy następujące konto:
PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015
Natomiast do ewidencji kwot wpłacanych tytułem zabezpieczenia warunków wykonania umów zawieranych zarówno przez Gminę Borne Sulinowo jak
i Urząd Miejski w Bornem Sulinowie służy następujące konto:

 PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 82 8581 1056 0300 2004 2000 0004

 

Wykaz telefonów bezpośrednich

 

78-449 Borne Sulinowo

Al. Niepodległości 6

Tel. (94)37-34-120

Fax. (94)37-34-133

NIP: 673-100-94-15

GSM +48-606-110-407

e-mail: bornesulinowo@bornesulinowo.pl

adres skrytki ePUAP: /umborne/SkrytkaESP

 

Inspektor ochrony danych (IOD): Sławomir Kozieł

(kontakt z IOD pod adresem: iod@bornesulinowo.pl)

 

Uwagi w związku z funkcjonowaniem BIP proszę zgłaszać pod adresem:

informatyk@bornesulinowo.pl