DOFINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ

KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) pracodawcom, którzy zawarli z  młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli spełniają oni określone w ustawie warunki:

- pracodawca / osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Z dniem 1 września  2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 205, poz.1206) a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego.
W zreformowanym systemie nie ma już dwuletnich szkół zawodowych - wszystkie zasadnicze szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31 grudnia 2014r.

Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika  zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
                                                                                                                                                                 
1. w przypadku nauki zawodu - 8.081,00 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.
 
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
(Kwoty podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja wynosi co najmniej 105%).
 
Wymagane dokumenty:

1.   Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

     Do wniosku należy załączyć kopie następujących dokumentów (potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem): 

- umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego oraz świadectwa pracy;
- dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
- dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określonych w przepisach w sprawie prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;


Kserokopie dokumentów:
- dokumenty wytworzone przez stronę (pracodawcę):
strona ma prawo przedstawić kserokopie tych dokumentów potwierdzonych  za zgodność  z oryginałem przez siebie samego,
- dokumenty wytworzone przez inne osoby lub przez organy administracji publicznej: 
strona ma prawo przedłożyć urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu bądź odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego radcą prawnym, adwokatem, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym – (art.76 i 76a KPA)


Termin składania wniosków:

 Wnioski o dofinansowanie pracodawcy składają nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Po upływie tego terminu pracodawca traci prawo do  dofinansowania.


Pomoc de minimis – pomoc publiczna

Od 1 września 2012 roku weszły w  życie art. 70b ust.11 ustawy o systemie oświaty  stanowiący, że dotychczasowe dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianego pracownika w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania prac w określonym zawodzie stanowi  pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Pomoc de minimis udzielana pracodawcom traktowana jest jako pomoc publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( DZ. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

Wnioskodawca, oprócz ww. dokumentów jest zobowiązany do przedłożenia dodatkowych dokumentów:

• wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc i w ciągu 2 lat poprzedzających, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w ww. okresie,
• informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.( w tym przekazania sprawozdań finansowych zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311).


Informację niezbędną do udzielenia ww. pomocy należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311)


Dodatkowe informacje: W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie pracodawcom zatrudniających młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy uprzejmie prosimy pracodawców oraz Cechy zrzeszające pracodawców o przesyłanie ZAWIADOMIEŃ  zawierających dane  o zatrudnionych uczniach, terminie rozpoczęcia i zakończenia nauki – tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego  94 37 37144.
 
 Druki do pobrania:

1.    Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
2.    Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
3.    Wykaz otrzymanej pomocy de minimis
4.    Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
5.    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
6.    Oświadczenie o nie sporządzaniu sprawozdań finansowych
7.    Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek
8.    Zawiadomienie o zatrudnieniu młodocianych pracowników