Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

       Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów  rosnących na nieruchomości.


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wraz z załącznikami.


Opłaty:

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.


Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r.  poz. 783 ze zm.) - część III, pkt 44 załącznika do ustawy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Referent ds. Rolnictwa
i Leśnictwa: Dorota Kostulska

pok. nr 27,

tel. 94  37-34-138


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Burmistrza Bornego Sulinowa.

 

Podstawa prawna:

- art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015r., poz. 1651
ze zm.) 


 


  • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
    48 KB